હેન્ડ સેનિટાઇઝર એ સ્કિનકેર ક્લિનિંગ લિક્વિડ છે જે મુખ્યત્વે સાફ કરે છે..